หน้าแรก

ติดต่อสำนักงาน

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผนภาพกิจกรรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


ประชุมสำนักงาน เขต ๕ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


การอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ภาพกิจกรรมเพิ่่มเติม

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ลำดับ กิจกรรม / โครงการ วันที่
 


 
 


 
 
 
     
     
     
     
     

 

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์